Adatvédelemi tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A Nagyházi Galéria Kft. (1055 Budapest, Balaton u. 8., a továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 sz. (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletében meghatározott elvárásoknak. A Nagyházi Galéria Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Nagyházi Galéria Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Nagyházi Galéria Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. Az adatkezelő adatai

 

Név: Nagyházi Galéria Kft.

Székhely: 1055 Budapest, Balaton u. 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-065221
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Budapest

Adószám: 10313396-4-41

Telefonszám: +36 1 475 6000

E-mail: info@nagyhazi.hu

 

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Nagyházi Galéria Kft. minden hozzá beérkezett ezzel kapcsolatos e-mailt a benne foglalt személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb egy év elteltével töröl.

 

3. A kezelt személyes adatokkal kapcsolatos eljárás

 

A Nagyházi Galéria által végzett adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében. A Nagyházi Galéria által végzett adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, kivéve az olyan - a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is hivatkozott - esetek, amikor az adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi kötelezővé.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az adatok megismerésére a Nagyházi Galéria Kft. adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az Adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

 

Technikai adatok

A Nagyházi Galéria Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

A Nagyházi Galéria Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Nagyházi Galéria Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Nagyházi Galéria Kft. az adatkezelés során megőrzi

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

A www.nagyhazi.hu weboldal látogatói adatainak kezelése

 

A weboldal tartalmainak megtekintéséhez a látogatóinak nem szükséges személyes adataik megadása.

 

Cookie-k (Sütik)

 

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a
www.nagyhazi.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

Az www.nagyhazi.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is.
A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A cookie-k használatának tiltása: Felhívjuk a weboldal látogatók figyelmét arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

 

A www.nagyhazi.hu weboldal szolgáltatásainak használata

 

Az adatkezelés célja: az érintettek értékbecslés igénylésének beazonosítása, kapcsolattartásra alkalmas adatok rögzítése.;

Az adatkezelés során kezelt adatok köre:
teljes név (vezetéknév, keresztnév), telefonszám, E-mail cím. 

Az Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az űrlap kitöltése során megadott személyes adataikat, valamint az adatkezeléssel érintett adatokat határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli.

 

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

 

Hírlevélre regisztrációs kártya kitöltésével, személyesen a Nagyházi Galériában lehet feliratkozni.

 

Az adatkezelés során kezelt adatok köre: Teljes név (vezetéknév, keresztnév), E-mail cím. 
Az adatkezeléssel érintett adatokat határozatlan ideig tároljuk. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintettek bármikor visszavonhatják igényüket a leiratkozas@nagyhazi.hu e-mail címen keresztül.

 

Az árveréseken műtárgyat vásárló Érintettek adatkezelése:

 

Amennyiben az érintett a Nagyházi Galéria által rendezett árverésen licitálni kíván, regisztrációs lapot kell kitöltenie. Ennek során nyilatkozik az Adatvédelmi tájékoztató vonatkozó részeinek megismeréséről és elfogadásáról, amelyet a megfelelő rész jelölésével és aláírásával igazol. Az így átvett tárcsa teszi lehetővé az Árverési feltételekben foglaltak szerinti vásárlást.

Az adatkezelés célja: a vásárlók licitjének beazonosítása, kapcsolattartásra alkalmas adatok
rögzítése.;

Az adatkezelés során kezelt adatok köre: teljes név (vezetéknév, keresztnév), lakcím, telefonszám, E-mail cím. 

Az érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a tárcsa regisztrálása során megadott személyes adataikat, valamint az adatkezeléssel érintett adatokat határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeljük.

 

Az árveréseken műtárgyat beadó Érintettek adatkezelése: Az adatkezelés jogalapja valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék. Az itt történő adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

5. Általános adatkezelési irányelvek

 

A Nagyházi Galéria Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Nagyházi Galéria Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a munkafolyamat során generálódnak és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

 

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 

A Nagyházi Galéria az adatkezelés során az adatfeldolgozásokat helyben végzi, kivéve a könyvelést, amelyet külső könyvelő cég végez.

 

Könyvelő cég adatai:

 

Név: Bergmann Könyvelő Iroda Kft.,

Adószám: 13466022-4-41

Cégjegyzék szám: 01-09-736645

postacím: 1038 Budpest, Váci út 138.;

telefon: +36 1/ 238-9000;

e-mail: bergmann@bergmann.hu

 

A Nagyházi Galéria az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával tájékoztatja az érintetteket. Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az Érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

 

A Nagyházi Galéria Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3 Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti a Nagyházi Galéria Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Nagyházi Galéria Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére a Nagyházi Galéria Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.9 Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

9. Egyéb rendelkezések

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Nagyházi Galéria Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Nagyházi Galéria az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz a Nagyházi Galéria Adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának Nagyházi Galériával való közlését követő legkésőbb 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

 

A Nagyházi Galéria Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek elérhetők a www.nagyhazi.hu/adatvedelem.html címen. A Nagyházi Galéria Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.