BIZOMÁNYOS ÁTVÉTEL

BIZOMÁNYOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 
1. Jelen szerződés alapján a felek megállapodnak, hogy a Bizományos a szerződésben szereplő tárgyat/tárgyakat – a Megbízó javára – az itt meghatározott átvételi áron, a szerződés keltétől számított kilencedik hónap utolsó napjáig értékesítésre átveszi. A szerződést követő kilenc hónap elteltével – ha a tárgyat addig nem értékesítették – a Bizományos jogosult alacsonyabb átvételi árat megjelölni, és köteles erről a Megbízót írásban értesíteni. Amennyiben a Megbízó a Bizományos által közölt új árral kapcsolatban 8 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy ezt a Bizományos hozzájárulásnak tekinti ahhoz, hogy a tárgy a továbbiakban az új átvételi ár figyelembevételével kerüljön értékesítésre. Az ármódosítás a szerződés hatályát hat hónappal hosszabbítja meg. Abban az esetben, ha a Megbízó nem járul hozzá a közölt módosításhoz, úgy részéről a szerződés felmondottnak tekintendő, és a tárgyat saját költségén 8 napon belül köteles elszállítani. Az átadott tárgy be- és visszaszállítási költsége a Megbízót terheli.
2. A Bizományos az érvényben levő szerződésben megállapított átvételi ár alatt csak a Megbízó hozzájárulásával értékesítheti a tárgyat. A Bizományos – amennyiben ez indokolt – a beadáskor megállapított átvételi ár módosítását ellenőrző becslés alapján kezdeményezheti, melyről köteles a Megbízót írásban értesíteni.
3. A Megbízó a levelezési címét köteles pontosan megjelölni és az adatváltozásokat bejelenteni. A Bizományos a Megbízóval a kapcsolatot e-mailen, telefonon és/vagy postai levelezés útján tartja. A megadott adatok pontatlanságából eredő jogkövetkezmények a Megbízót terhelik. A Megbízó lakcímére feladott azon ajánlott vagy tértivevényes küldemény, amely „ismeretlen”, „nem kereste”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem fogadta el”, „elköltözött” vagy „cím elégtelen” jelzéssel érkezik vissza, a jelen szerződés szempontjából kézbesítettnek tekintendő.
4. A Megbízó kijelenti, hogy az értékesítés céljából átadott tárgyak kizárólagos tulajdonát képezik, illetve a tulajdonostól származó – teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt – meghatalmazás alapján jár el. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tárgyakért kifejezett jogszavatossági felelősséget vállal. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbi nyilatkozat valótlansága esetén az ebből eredő károkért helytáll.
5. A szerződést a Megbízó bármikor indoklás nélkül felmondhatja. Ez esetben a Megbízó a tárgyat köteles személyesen vagy igazolt meghatalmazottja által 8 munkanapon belül elszállítani, és egyidejűleg a felvett előleget kamataival együtt visszafizetni. A tárgy értékesítése után a szerződést érvényesen felmondással megszüntetni nem lehet.

6. A szerződés felmondása esetén – amennyiben a Megbízó az 5. pontban foglaltaknak nem tesz eleget – a Bizományos a továbbiakban a Megbízó veszélyére az átvételi ár 0,1%-ának megfelelő napi tárolási díj felszámítása mellett 30 napig raktározza a tárgyat. A 30 nap elteltével, kétszeri írásbeli felszólítás után a Bizományos jogosult a tárgyat bármely áron értékesíteni. Az így befolyt összeget – a tárolási díjjal és az esetleges előleggel csökkentve – a Megbízó részére kamat biztosítása nélkül öt évig megőrzi. A szerződés aláírásától számított öt éven túl a Megbízó (jogutódja) az adott jogviszonyból követelést a Bizományossal szemben nem érvényesíthet.

7 A jelen szerződés a Bizományos részéről a megbízás teljesítésével, illetve a szerződés keltétől számított tizenöt hónapos határozott időtartam elteltével vagy felmondással szűnik meg. Teljesítés esetén a Bizományos köteles értesíteni a Megbízót és az átvételi árat részére kifizetni. A szerződés megszűnése esetén – ha a Megbízó előleget vett fel – köteles a felvett előleget kamataival együtt visszafizetni.

8. A pénzügyi elszámolás vagy a tárgy visszaadásának feltétele az eredeti szerződés bemutatása és a személyazonosság igazolása. Ennek hiányában a Megbízó közokiratba foglalt nyilatkozat alapján jogosult eljárni. A szerződés elvesztését, megsemmisülését vagy eltulajdonítását haladéktalanul be kell jelenteni. Ennek elmulasztásából származó minden kár és hátrány a Megbízót terheli.

9. A Bizományos kártérítési felelőssége az átadott tárgy jelen szerződésbeli átvételi áráig terjed. A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, valamint elfogadják irányadónak a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit. Per esetére értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.