256 th Online auction > "Hunyadi János szobra Budán" / “Sculpture of Hunyadi János at Buda”, 1965

99. Szabó Vladimir (Balassagyarmat, 1905 - Budapest, 1991)

"Hunyadi János szobra Budán" / “Sculpture of Hunyadi János at Buda”, 1965

copper engraving on paper

385*295 mm

s.l.r.: Szabó Vladimir, on the print: SZV 65