ELADÁS

AUKCIÓS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEADÓK FELÉ  

1. A Megbízott az átadott műtárgyakat árverésre bocsátja és a legmagasabb ajánlatot tevő vevőnek adja el. A tárgyak értékesítése esetén a kereskedelmi képviselőt közvetítői díj illeti meg, amely 15%, mely összegek az ÁFA-t tartalmazzák.  

2. Az Aukciósház a tárgyakat katalógusában megjelenteti, valamint az interneten közzéteszi, melynek költsége a katalógusban megjelenített kép méretének függvényében változik 4 000 és 25 000 Ft között, megállapodás szerint. A költség-hozzájárulás magában foglalja a tárgyak fotózását, a képfeldolgozást, a nyomdai előkészítés és nyomtatás, valamint az internetes feldolgozás és bemutatás ráeső költségeit. Az aukciós értékesítés érdekében szükséges lehet a tárgy restaurálása, amelynek költsége a restaurátorokkal való egyeztetés után kerül megállapításra. A költségek megfizetése sikeres árverés esetén a vételár Megbízó részére történő kifizetésekor esedékes. A tárgy árverezése során felmerült összes költséget (a katalógus költségtérítést, restaurálás díját, valamint a szakértői díjat) 27% ÁFA terheli.  

3. Az Aukciósház a beadáskor megállapított kikiáltási árat ellenőrző becslést követően – amennyiben ez indokolt – jogosult módosítani. A kikiáltási ár módosításáról a Megbízót rögzített telefonon köteles értesíteni. Abban az esetben, ha a Megbízó nem járul hozzá a közölt módosításhoz, úgy részéről a szerződés felmondottnak tekintendő, és a tárgyat saját költségén 8 napon belül az Aukciósház raktárából köteles elszállítani. Megbízó a levelezési címét köteles pontosan megjelölni. Az Aukciósház a Megbízóval a kapcsolatot e-mail-en, telefonon és/vagy postai levelezés útján tartja. A címzés pontatlanságából eredő jogkövetkezmények Megbízót terhelik. A Megbízó lakcímére feladott azon ajánlott küldemény, amely „ismeretlen”, „nem kereste”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem fogadta el”, „elköltözött” vagy „cím elégtelen” jelzéssel érkezik vissza a jelen szerződés szempontjából kézbesítettnek tekintendő.  

4. Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa beadott műtárgyat az Aukciósház által felkért szakértői bizottság visszautasíthatja, a tárgy árverésének időpontját megváltoztathatja. Ennek indokáról az Aukciósház a katalógus szerkesztésének lezárása után tud felvilágosítást adni.  

5. Megbízó kijelenti, hogy az árverezés céljából átadott tárgyak kizárólagos tulajdonát képezik, illetve a tulajdonostól származó – teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt – meghatalmazás alapján jár el. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tárgyakért kifejezett jogszavatossági felelősséget vállal. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbi nyilatkozat valótlansága esetén az ebből eredő károkért helytáll.  

6. A szerződést a Megbízó az aukcióig bármikor indoklás nélkül felmondhatja, a szerződés felbontását kezdeményezheti. Amennyiben ez a tárgybeadási határidő után történik, a korábban egyeztetett költségeken túl a kikiáltási ár 5%-át, a katalógus megjelenését követően pedig 30%-át kártalanítás jogcímén köteles megfizetni az Aukciósház részére, melyet 27% ÁFA terhel.  

7. Megbízó tudomásul veszi, hogy az árverésen eladott tárgyának vételárát a megbízott a teljesítést követően egyenlíti ki, mely esetenként a 30 napot is meghaladhatja.  

8. Az Aukciósház az el nem kelt tárgyakra bizományosi árajánlatot tehet, vagy elállhat a további értékesítéstől. A Megbízónak 30 nap áll a rendelkezésére, hogy a megbízási szerződést megkösse, vagy a költségek elszámolása után a tárgyat visszaszállítsa. Az el nem szállított tárgyakat az Aukciósház a kikiáltási ár 5%-ának megfelelő tárolási díj ellenében további 30 napig a Megbízó kockázatára raktározza. A 61. napot követően jogosult külön értesítés nélkül a kereslet alapján kialakult áron értékesíteni és a vételárból jogosult a felmerült költségeit levonni. A fennmaradó összeg Megbízót illeti, amelyet elévülési időn belül kamatmentesen jogosult az Aukciósháztól átvenni. Ez a rendelkezés a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott elszállítási kötelezettség esetén is alkalmazandó.  

9. Megbízott kártérítési felelőssége az átadott műtárgy jelen szerződésben szereplő költségekkel csökkentett kikiáltási ár értékéig terjed.

10. A pénzügyi elszámolás feltétele az eredeti szerződés bemutatása és a személyazonosság igazolása. Ennek hiányában a Megbízó közokiratba foglalt nyilatkozat alapján jogosult eljárni. A szerződés elvesztését, megsemmisülését vagy eltulajdonítását haladéktalanul be kell jelentenie. Ennek elmulasztásából származó minden kár és hátrány Megbízót terheli.

11. A szerződés aláírásától számított 5 éven túl Megbízó (jogutódja) az adott jogviszonyból követelést az Aukciósházzal szemben nem érvényesíthet.

12. Az árverési szerződés a költségek elszámolásával egyidőben a megbízás teljesítésével, megbízási szerződésre történő átírással, illetve felmondással, vagy egyező akaratnyilvánítás mellett a szerződés felbontásával szűnik meg. A szerződés megszűnése esetén – ha a Megbízó előleget vett fel – köteles a felvett előleget kamataival együtt visszafizetni az Aukciósház részére.

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók. Per esetére értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. A jelen szerződést – melynek a katalógusban található Árverési feltételekben közöltek elengedhetetlen mellékletét képezik – a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.